معرفی

مشخصات فردی

مجید کرمی

نام - نام خانوادگی : مجید   کرمی

پست الکترونیکی : m-karami@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی از سال 1384 الی 1388

مدیر گروه ریاضی از سال 1391 الی تاکنونعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن رمز ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فني گروه رياضي

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه ریاضی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/11/1

مجید کرمی
مجید کرمی

محل خدمت :
    دانشکده فني گروه رياضي
مرتبه علمی :
    استادیار
^